Dịch vụ và hàng hóa

27/12/20200

HSG - Thông báo mời thầu các mặt hàng thứ phẩm, phụ phẩm tháng 01/2021 (từ ngày 16/01/2021 đến 31/012021)

Thông báo mời thầu các mặt hàng thứ phẩm, phụ phẩm tháng 01/2021 (từ ngày 16/01/2021 đến 31/012021)
Đọc thêm