Dịch vụ và hàng hóa

22/10/20200

HSG - Thông báo mời thầu các mặt hàng thứ phẩm, phụ phẩm tháng 11/2020

Thông báo mời thầu các mặt hàng thứ phẩm, phụ phẩm tháng 11/2020.
Đọc thêm