Dịch vụ và hàng hóa

27/08/20190

HSG - Thông báo mời thầu các mặt hàng thứ phẩm, phế phẩm tháng 29/08/2019

CTCP Tập Đoàn Hoa Sen thông báo mời thầu các mặt hàng thứ phẩm, phế phẩm tháng 29/08/2019.
Đọc thêm