12h00 - Thứ Sáu, 29/12/20170

HSG - Đăng tải Danh sách ứng viên và Lý lịch ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

1. Phiếu đề cử ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2028 của Nhóm cổ đông nắm giữ 40,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty ngày 24/12/2017.
2. Nghị quyết HĐQT số 120/NQ/HĐQT/2017 ngày 26/12/2017 về việc thông qua danh sách ứng viên HĐQT do Nhóm cổ đông đề cử và đề cử bổ sung các ứng viên nhằm đảm bảo số lượng và cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
3. Lý lịch của các ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Current View

Ý kiến của bạn