12h00 - Thứ Tư, 05/02/20200

HSG - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu HSG - Công ty TNHH MTV Tam Hỷ (04/02/2020)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu HSG - Công ty TNHH MTV Tam Hỷ (ngày 04/02/2020). Theo đó, Công ty Tam Hỷ đã bán 1.050.000 cổ phiếu HSG, thời gian thực hiện giao dịch vào ngày 04/02/2020. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 8.750 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,002%.
Current View

Ý kiến của bạn