12h00 - Thứ Ba, 21/04/20200

HSG - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Hoàng Đức Hoàng (ngày 21/04/2020)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Hoàng Đức Hoàng – người có liên quan của người nội bộ (Ông Hoàng Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc). Theo đó, Ông Hoàng Đức Hoàng đã bán 2.360 cổ phiếu HSG vào ngày 09/04/2020. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 23.629 cổ phiếu.
Current View

Ý kiến của bạn