04h01 - Thứ Sáu, 27/11/20200

Công bố thông tin số 36 HSG-CBTT Thông qua chủ trương chuyển đổi Ban Kiểm toán nội bộ thành Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT theo quy định tại Luật chứng khoán năm 2019 và Luật Doanh nghiệp năm 2020

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQ HĐQT về việc Thông qua chủ trương chuyển đổi Ban Kiểm toán nội bộ thành Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT theo quy định tại Luật chứng khoán năm 2019 và Luật Doanh nghiệp năm 2020.
Current View

Ý kiến của bạn