01h16 - Thứ Sáu, 31/07/20200

Công bố thông tin số 25 HSG - CBTT Thông qua chủ trương tạm hoãn thời gian tổ chức Hội nghị bất thường ĐHĐCĐ NĐTC 2019-2020

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT Thông qua chủ trương tạm hoãn thời gian tổ chức Hội nghị bất thường ĐHĐCĐ NĐTC 2019-2020
Current View

Ý kiến của bạn