03h42 - Thứ Tư, 18/11/20200

Công bố thông tin số 35 HSG - CBTT Thông qua chủ trương Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2020-2021

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQ HĐQT về việc Thông qua chủ trương Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2020-2021.

Bạn đang xem tập tin:

CBTT35-To chuc-DHDCD NDTC 2020-2021.pdf

Current View

Ý kiến của bạn