08h32 - Friday, 4/27/20180

Công bố thông tin số 22 (2018) HSG - CBTT Mua lại cổ phiếu của CBCNV tham gia Chương trình phát hành cổ phiếu năm 2017 nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT về việc Mua lại cổ phiếu của CBCNV tham gia Chương trình phát hành cổ phiếu năm 2017 nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ
Current View

Your comment